Kategoria: Samochody od A do Z

INSTALACJE GAZU NISKOSPRĘŻONEGO

Gaz niskosprężony jest to paiiwo gazowe, magazynowane w zbiornikach o dużej objętości, przy niewielkim ciśnieniu roboczym. Najczęściej jako gaz niskosprężony stosuje się gaz świetlny, gaz fermentacyjny lub gaz koksowniczy. Instalacja gazu niskosprężonego. Instalacje takie stosuje się najczęściej w pojazdach komunikacji miejskiej. UzupełniaNIe paliwa odbywa

ZŁĄCZE DO TANKOWANIA

Złącze do tankowania (napełniania) ma głowicę ściśle dosto­sowaną do głowicy słupa do tankowania, której konstrukcja praktycznie uniemożliwia przedostawanie się powietrza do gazu napływającego do zbiornika. Zawór odcinający umożliwia odcinanie dopływu gazu do mieszacza podczas uzupełniania zapasu paliwa gazowego w zbiorniku oraz

GAZ GENERATOROWY

Gaźnik-mieszacz. Wytwarzanie mieszanki gazowo-powie- trznej następuje w specjalnym mieszaczu lub w przystoso­wanym gaźniku o odpowiednio dobranych przelotach gar­dzieli oraz końcówki doprowadzenia gazu. Gaz generatorowy jest wytwarzany z paliwa stałego w spec­jalnym urządzeniu zainstalowanym w samochodzie. Gaz generatorowy do zasilania silników samochodowych

INSTALACJA GENERATOROWA

Instalacja generatorowa. Gaz palny wytwarza się w insta­lacji generatorowej w wyniku skomplikowanych procesów fizyko-chemicznych. Procesy te – zachodzą w wysokichtemperaturach, w urządzeniu zwanym gazownicą lub ge­neratorem, które jest podstawowym i najważniejszym elementem instalacji generatorowej.Typowa instalacja generatorowa składa się z gazownicy,

PROCES GAZOWANIA

W dolnej części gazownicy znajduje się palenisko, ruchomy ruszt oraz wlot powietrza, podtrzymującego żarzenie.Zależnie od sposobu doprowadzania powietrza oraz odpro­wadzania gazu  rozróżnia się: gazownice przeciw- prądowe o prostym procesie gazowania, gazownice współ- prądowe o procesie odwróconym, gazownice poprzeczne o poprzecznym

ODWRÓCONY PROCES GAZOWANIA

Odwrócony proces gazowania. Powietrze doprowadzane jest mniej więcej w połowie wysokości gazownicy, podczas gdy gaz odpływa z dolnej części gazownicy. Paliwo w miarę spalania opada ku dołowi, czyli zgodnie z kierunkiem od­prowadzania gazu (proces współprądowy). System ten wykorzystuje się do

DZIAŁANIE GAZOWNICY

Podczas wytwarza­nia gazu (generatorowego), w gazownicy można rozróżnić cztery zasadnicze strefy, z uwagi na zachodzące w nich procesy fizyko-chemiczne. Są to:   strefa osuszania — o zakresie, tem­peratur do 200 °C,     strefa wytlewania — suchej destylacji oraz powstawania półkoksów i

JAK WYNIKA Z RÓWNAŃ

Podczas wytwarzania gazu generatorowego w gazownicy zachodzą skomplikowane przemiany chemiczne, które poglądowo ująć można w postaci następujących reakcji symbolicznych: Jak wynika z podanych równań, w gazownicy odbywają się zarówno reakcje egzotermiczne (z wydzielaniem ciepła), jak i endotermiczne (z pobieraniem ciepła). Rzeczywistego

RODZAJE GAZOWNIC

Do najbardziej znanych na­leżą gazownice,typu DEUTZ , na paliwo ubogie w smoły (jak: węgiel drzewny, półkoks, koks i antracyt), gazownice GAZ 42 (na drewno i torf), gazownice IMBERT (na drewno) oraz gazownice WISCO z centralnym odbiorem gazu.      Gazownica

OCZYSZCZANIE I CHŁODZENIE

Pow­stający w gazownicy gaz palny zawiera znaczne ilości zanie­czyszczeń zarówno mechanicznych, jak i chemicznych. Są to pyły z popiołu i niespalonego pa­liwa, zawierająceSi02,   A12Oj oraz Fea08, zanieczy­szczenia smoliste oraz związki siar­kowe.Wszystkie.wymienione zanieczyszczenia przyspieszają zu­życie gładzi cylindrów I pierścieni tłokowych.

OCZYSZCZACZ ZGRUBNY

Oczyszczacz zgrubny służy do wstępnego oczyszczania gazu, głównie z substancji stałych, jak popiół, pył węglowy 1 sa­dze. W oczyszczaczach zgrubnych osiadają również skra­plająca się para wodna oraz składniki smoliste. Do naj­częściej stosowanych należą oczyszczacze skrzynkowe  oraz oczyszcza­cze wirowe (albo cyklony

DOLNY OCZYSZCZACZ

Dolny oczyszczacz napeł­niony jest zwykle wodą, która parując skrapla się w górnych skrzynkach, skąd spływa do dołu, co ułatwia oddzielanie cząstek pyłu unoszonych przez gaz generatorowy.W oczyszczaczu wirowym (cyklonie) gaz doprowadzany jest do komory wirowej i następnie dopływa do rury