Kategoria: Samochody od A do Z

CHŁODNICA GAZU

Wychodzący z gazownicy gaz, nawet po przejściu przez oczyszczacz zgrubny, ma jeszcze temperaturę wynoszącą kilkaset °C. Temperatura gazu doprowadzanego do silnika nie powinna przekraczać 30 °C, z uwagi na cięża­rowe napełnienie cylindrów oraz warunki pracy najsilniej obciążonych cieplnie części sil­nika.

KONSTRUKCJA FILTRÓW

Konstrukcja filtrów dokładnych gazu generatorowego zależy od rodzaju stosowanego paliwa sta­łego oraz sposobu jego odgazowania'(z dodatkiem pary wodnej lub bez pary wodnej). Najczęściej spotyka’ się dokładne filtry mokre, suche lub półsuche, przy czym od­miany podstawowe mają najrozmaitsze układy i wykonania.

DUŻE ZANIECZYSZCZENIE

Niekiedy mieszacz, jak np. typu SOLEX ML , wyposażony jest w rozrusznik benzynowy, umożliwiający rozruch silnika na benzynie. W niektórych instalacjach rozruchowe składające się z rozrusznika gazowego oraz urządzenia wzmacniającego zapłon.Instalacja generatorowa z „doładowywaniem”. Spadek mocy znamionowej silnika zasilanego gazem generatoro­wym,

NAJBARDZIEJ SKUTECZNA METODA

Jedna z najbardziej skutecznych metod zwiększania mocy silnika zasilanego gazem generatorowym polega na zasto­sowaniu swoistego „doładowywania’ silnika .Polega ono na tym, że specjalna sprężarka, napędzana od wału korbowego silnika lub przez turbinę spalinową, tłoczy powietrze do gazownicy, przez co gaz

DMUCHAWA POWIETRZA

Wszystkie instalacje generatorowe wyposażone są w specjalne dmuchawy wymuszające prze­pływ powietrza. Tłoczenie powietrza jest niezbędne do rozpalenia paliwa stałego w gazownicy i zapoczątkowania procesu wytwarzania gazu palnego, kiedy silnik jeszcze nie pracuje. Dmuchawa powietrza przypomina zwykle swą konstrukcją i sposobem

SKŁAD MIESZANKI

Skład mieszanki gazu generatorowego z powietrzem zapewnić powinien możliwie największą moc silnika, co ma miejsce przy niewielkim nadmiarze powietrza (współczynnik składu mieszanki .Ciśnienie w gazownicy oraz skład gazu ulegają częstym zmianom, co zmusza do regulowania ilości powietrza do­pływającego do mieszacza.

BUDOWA I DZIAŁANIE GAŹNIKA

Ilość paliwa przecie­kającego przez dyszę podczas pracy gaźnika zależy od jej przepustowości, wynikającej z wymiarów geometrycznych kalibrowanego kanalika; przepustowość dyszy paliwa nie zależy od miejsca jej wbu­dowania, czyli odległości od rozpylacza; obrzeże wylotu rozpylacza powinno się znajdować 2…3 mm powyżej

PODCIŚNIENIE PALIWA

Wskutek podciśnienia paliwo jest wy­sysane z rozpylacza; intensywność wydobywa­nia się paliwa z rozpylacza zależy od różnicy ciśnienia w komorze pływakowej i w gardzieli oraz od przepustowości dyszy paliwa,    przepustnica służy do zmieniania chwilowego podciśnienia w gardzieli, a przez to

GAŹNIK GÓRNOSSĄCY

Gainik górnossący,  spotykany  obecnie najrzadziej, insta­lowany jest dość nisko pod rurą ssącą,  co wymaga    stoso­wania długiego przewodu ssącego. Gaźnik taki łatwo ulega zanieczyszczeniu błotem.Górnossący wodą lub olejem i jest na ogół trudno dostępny, co w znacznym stopniu utru­dnia obsługę. W

ZADOWALAJĄCA PRACA GAŹNIKA

Gainik górnossący pracuje zadowalająco tylko w razie stosunkowo dużej prędkości przepływu powietrza przez gardziel, co z uwagi na dość silne jego dławienie zmniej­sza napełnianie cylindrów, zwłaszcza podczas pracy sil­nika z pełnym obciążeniem. Istotną zaletą gaźnika górno- ssącego jest to, że

PRZEPŁYW POWIETRZA

Powietrze przepływa od góry ku dołowi, a kropelki ciekłego paliwa opadają jednocześnie ku dołowi, pod własnym cięża­rem, dzięki czemu mieszanka paliwowo-powietrzna tworzy się łatwo nawet przy małej prędkości przepływu powietrza. Przekrój gardzieli może być stosunkowo duży, co zapewnia duże napełnianie cylindrów. Gaźnik

PRZEPŁYW POWIETRZA PRZEZ GAŹNIK

Paliwo nie wykazuje skłon­ności do wytrącania się z mieszanki w postaci kropelek osadzających się na ściankach rury ssącej, a w wyniku tego rozruch silnika na zimno jest łatwiejszy niż w razie stoso­wania gaźnika górnossącego. Wadą gaźnika opadowego jest skłonność paliwa