PO ROZRUCHU SILNIKA

Po rozruchu silnika rozpylacz i studzien­ka szybko opróżniają się z paliwa, ponie­waż dysza przepusz­cza mniej paliwa niż wydostaje się go ze studzienki przez roz­pylacz. W takim przy­padku chwilowa in­tensywność wypływu z rozpylacza nie zale­ży od podciśnienia w gardzieli, lecz tylko od wysokości H po­ziomu paliwa ponad ujściem dyszy pa­liwa.Jeżeli w przewodzie paliwa pomiędzy dyszą a rozpylaczem znajduje się dodatkowa studzienka z ograniczonym dopły­wem powietrza , wówczas: AP— H • ypai + APsu gdzie: APsi — P0 — Pst.

Witaj na moim serwisie o motoryzacji! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących samochodów i ogólnie pojętej motoryzacji! Mam nadzieję, że formuła bloga Ci się spodoba! Zapraszam do czytania!